KnaufKnauf

Požarna zaščita

Požarna zaščita v gradbeništvu

Najboljšo zaščito pred požarom predstavlja efektivna požarna zaščita z negorljivimi gradbenimi elementi. V suhomontažni gradnji se vedno znova srečujemo z novimi izzivi: spreminjajočimi se predpisi, posebnimi objektnimi tehničnimi rešitvami ali zahtevno sodobno trajnostno gradnjo. Knauf vas pri dokazovanju požarne odpornosti podpre s klasifikacijskimi poročili in pri gradnji z nasveti o kvalitetni požarnovarni izvedbi.

Naprej

Zaupajte v Knauf. Bodite varni.

Evropski standardi pri klasifikaciji požarne odpornosti

Od 3. maja 2010 se v evropskem območju standardizacije za dokazovanje požarnih lastnosti gradbenih materialov in konstrukcij uporabljajo poenoteni standardi klasifikacij požarne odpornosti.

To pomeni, da se v objekte smejo vgrajevati gradbeni proizvodi in konstrukcije, pri katerih so požarne lastnosti oz. požarna odpornost dokazani s klasifikacijskimi poročili ali izračunani po Eurocode.

Predpisane oz. priporočene požarnotehnične zahteve pri Knaufu enostavno izpolnimo s preskušenimi sistemskimi konstrukcijami. Glede na številne preskuse v požarnih laboratorijih lahko požarnoodporne konstrukcije razvrstimo v ustrezne požarne razrede 30 – 240 minut, s posebnimi rešitvami pa še veliko višje.

Kot vodilni proizvajalec suhomontažnih izdelkov in konstrukcij pri Knaufu stalno preskušamo naše konstrukcije; najprej v lastnem požarnem laboratoriju, klasifikacijo pa opravimo pri notificiranih požarnih inštitutih. Tako lahko tržišču ponudimo gospodarne sistemske rešitve v vseh s predpisi določenih požarnih razredih. Tudi v bodoče bomo delali s ciljem, tržišču ponuditi še boljše konstrukcije.

Knauf je v osnovi pripravljen iskati nove poti. Tako v preteklosti kot zdaj smo pripravljeni in imamo voljo po razvoju sodobnih inovativnih visokokvalitetnih in gospodarnih suhomontažnih konstrukcij.

 

Sistemske konstrukcije Knauf – varno v novo obdobje klasifikacij

 • inovativni stropni sistemi EI 30 do EI 90, tudi z revizijskimi loputami
 • gospodarni sistemi pregradnih sten EI 30 do EI 120, tudi visoke stene s požarnotehničnim dovoljenjem
 • posebne tehnične rešitve sten s požarno odpornostjo 360 minut
 • stene instalacijskih jaškov EI 30 do EI 90, klasificirane s preboji in vgradnimi elementi (elektro doze, revizijske lopute)
 • posebne tehnične rešitve sten jaškov s požarno odpornostjo 120 minut
 • Fireboard A1 obloge jeklenih konstrukcij R 30 do R 240
 • Sodobne tehnične rešitve za lesene konstrukcije REI 30 do REI 90

Oploščenje in izdelava fug

Za oploščenje suhomontažnih konstrukcij so namenjene požarnoodporne plošče tip DF (GKF, GKFI, Diamant, Silentboard), Fireboard A1 oz. Vidiwall. Za obdelavo mavčnih plošč so merodajni panožni standardi in priporočila proizvajalca.

Mavčne  plošče (priporočilo dobre prakse) morajo biti pritrjene na podkonstrukcijo tako, da stiki med njimi potekajo tesno eden ob drugem. Pri enoslojnih oblogah se vzdolžni stiki nasproti montiranih plošč zamaknejo za en razmak med profili, pri večslojnih oblogah pa zamaknemo tudi plošče na vsaki strani podkonstrukcije za polovico širine plošče.

Glede na normative se fuge med ploščami zapolnijo s fugirno maso. Pri večslojnih oblogah se zapolnijo tudi fuge pokritih slojev.

Pritrdilna sredstva

Za pritrjevanje mavčnih plošč na jeklene podkonstrukcije se uporabljajo vijaki, za pritrjevanje na les pa vijaki za les, žeblji ali sponke v skladu s standardom EN 14566 oz. Önorm DIN 18182. Pri večslojnih oblogah se vsak sloj mavčnih plošč pritrdi na nosilno podkonstrukcijo posebej. Vidni deli pritrdilnih sredstev se zafugirajo s fugirno maso.

 

Požarno klasifikacijo stropnih in strešnih konstrukcij v povezavi z dodatnimi mavčnimi oblogami lahko zagotovimo s spuščenimi stropi, ki samostojno dosegajo zahtevani požarni razred.

Možna je tudi izvedba z »dodatkom« požarnih lastnosti spuščenega stropa v kombinaciji z nosilno konstrukcijo, kjer šteje prispevek obeh konstrukcij.

Nosilnost in obtežba

Spuščeni stropi, klasificirani v določen požarni razred, ne smejo biti obremenjeni, tudi v primeru požara ne! Pri stropih s požarno odpornostjo »samo od zgoraj« (votli prostor) morajo biti instalacijski vodi, kabli, in druge Instalacije pritrjeni tako, da v primeru požara ne obremenjujejo spuščenega stropa v klasificiranem času.

Pri spuščenih stropih v povezavi z nosilno konstrukcijo so instalacije v votlem prostoru po odločitvi Evropske komisije št. 2006/751/EG dovoljene. Sistem Knauf »strop pod stropom« omogoča vgradnjo dodatnega vidnega stropa teže = 15 kN/m2 na požarnoodporni sekundarni strop.

 

 

Za dokazovanje požarnih lastnosti lesenih konstrukcij v povezavi z mavčnimi konstrukcijami se uporablja evropski standard EN 13501-2 oz. izračuni na podlagi EN 1995-1-2 v kombinaciji z aktualnimi nacionalnimi predpisi. V okviru raziskovalnega načrta so bile v sodelovanju inštituta Holzforschung Avtrija, Inštitutom za požarno tehniko in varnost IBS in Preskusno in razvojno institucijo Stadt Wien (MA 39) ustvarjene osnove na nacionalni in evropski ravni za dokazovanje lesenih konstrukcij, spoznanja za simulacijo in vrednostenje požarnih lastnosti lesenih konstrukcij in osnove za lesene konstrukcije, ki ne potrebujejo dokazovanja.

Na podlagi preliminarnih preskusov pri raziskavah termičnih lastnosti materialov in kombinacij materialov smo izvedli preskuse požarne odpornosti obremenjenih stenskih in stropnih lesenih okvirnih in skeletnih konstrukcij. Rezultati predstavljajo osnovo za klasifikacijska poročila in razširitev kalkulacijskih možnosti po EN 1995-1-2. Tako smo lahko opredelili čas, v katerem zaščitne konstrukcije – mavčne obloge iz plošč DF po EN 520 oz. mavčnovlaknenih plošč po EN 15283-2 odpovedo. Za načrtovalce in statike predstavljajo ti podatki ključne osnove za dimenzioniranje gradbenih elementov objekta. Dodatno lahko projektanti validirajo statiko lesenih konstrukcij v požaru z računskim modelom, razvitem na ETH Zürich.

Ti podatki so lahko ključnega pomena za lesno industrijo. Z njimi lahko prilagodi razrez lesa na dimenzije, s katerimi zadosti kriterijem požarne zaščite in standardizira svojo proizvodnjo.

 

Mavčne plošče in mavčne konstrukcije so dobesedno ustvarjene za odlično požarno zaščito. Mavec je negorljiv naravni material, ki v požaru prevzame pomembne funkcije: določen čas zadržuje požar pod kontrolo, ga prostorsko omeji in kot zaščitni element ščiti nosilno  konstrukcijo zgradbe pred porušitvijo v času, ki zagotavlja reševanje oseb in premoženja.

Kako se mavec obnaša v požaru

Funkcionalnost mavca temelji na njegovi kvalitetni kemijski sestavi. Mavčni materiali so anorganski negorljivi materiali. Uvrščamo jih v skupino klasičnih požarnozaščitnih materialov. Mavec – kalcijev sulfat v svoji kemijski sestavi vsebuje dve molekuli vode. Mavčna plošča velikosti 1 m2 in debeline 15 mm vsebuje v svoji strukturi približno 3 litre kristalno vezane vode. Pri obremenitvi z ognjem se ta kristalno vezana voda upari, izloči iz mavčnega jedra in kot oblak pare zadržuje požar. Pri tem temperatura na hrbtni strani mavčne plošče ne preseže 110 oC. Energija ognja se porablja, vodna para ob površini mavčne plošče pa zadržuje napredovanje ognja. Poleg požarnotehničnega učinka vodne pare ima mavčna plošča, ki je izločila vodo iz jedra vlogo izolatorja. V primerjavi s strukturo, ki kristalno vodo še vsebuje, ima nižjo vrednost toplotne prehodnosti. Z odebelitvijo mavčnih plošč oz. s podvojitvijo slojev se proces uparjanja podaljša in čas požarne odpornosti poveča. S protipožarnimi zaščitnimi ploščami Fireboard A1 je požarna zaščita še učinkovitejša.

Mavec kot naravna naprava za gašenje

Kemično vezana voda v kristalu mavca predstavlja 25 % njegove prostornine. V primeru požara se iz strukture izloči v obliki vodne pare.

Popularno povedano mavec vsebuje naravni »sprinkler«. Zaradi kristalno vezane vode omogočajo mavčni izdelki naravno zaščito pred požarom. Požarnotehnične lastnosti in klasifikacije lahko opredelimo z nekaj ponazoritvami:

Mavec je negorljiv - klasifikacija

Materiali za izvedbo gradbenih elementov (sten, stropov, oblog, tal,..) morajo biti v glavnem negorljivi. Po EN 13501-1 so preskušene požarne lastnosti mavca: v materialu vsebovana energija, razširjanje ognja, tvorba dima, tudi toksičnost pri gorenju. Knaufovi proizvodi izpolnjujejo najstrožje zahteve glede požarnih predpisov in se požarnotehnično uvrščajo v najvišji razred požarne zaščite A:  A1 in A2-s1,d0(B).

Po veljavnem standardu za mavčne plošče EN 520 se požarne lastnosti mavčnih plošč preizkušajo in klasificirajo po standardu EN 13501-1. Klasifikacija mavčnih plošč po EN 13501-1 je sledeča:

A2-s1, d0 (B), kjer pomeni:

 • A1 .......... negorljivo
 • A2 .......... negorljivo
 • S1 .......... ni dima
 • d0 .......... ni gorečih odpadkov / kapljanja
 • (B) .......... uvrstitev po dodatku B v standard EN 520

Klasifikacija mavčnih plošč po EN 520:

Glede na različna izhodišča uporabe se mavčne plošče proizvajajo za različne namene. Različni tipi plošč so po EN 520 označeni  z oznakami:

Tip A   - standardna mavčna plošča

Tip D   - mavčna plošča z definirano gostoto

Tip E   - mavčna plošča za oploščenje zunanjih zidov (sheathing board)

Tip F   - mavčna plošča z izboljšano obstojnostjo jedra pri visokih temperaturah

Tip H   - mavčna plošča z zmanjšanjo sposobnostjo vpijanja vode (razredi H1, H2 in H3)

Tip I    - mavčna plošča z višjo trdnostjo površine

Tip P   - nosilna plošča za omet

Tip R   - mavčna plošča s povečano upogibno trdnostjo

Impregnirane mavčne plošče - zaradi različnih klimatskih razmer na območju držav članic EU se impregnirane mavčne plošče tip H (GKB-I po DIN 18180) lahko klasificirajo v tri zahtevnostne nivoje glede vpijanja vode – H1 – H2 – H3. Za nemško (in posledično slovensko) tržišče običajna kvaliteta impregniranih plošč dopušča vpijanje vode skozi površino v obsegu največ 180 g/m2, kar jih uvršča v razred H2.

Drystar je posebna mavčna plošča kategorije H1 za uporabo v prostorih s povečano vlago.

Požarno-odporne plošče – morajo ustrezati razredu F. Za doseganje potrebne kvalitete plošč za nemško tržišče morajo plošče dosegati minimalno težo 10 kg/m2 pri debelini 12,5 mm. Dodatno pa morajo plošče izpolnjevati še zahteve tipa D (minimalna gostota vsaj 800 kg/m3. Kompletna oznaka plošč je tako DF.

Požarno-odporne in hkrati impregnirane plošče (GKF-I po DIN 18180) so sedaj označene z oznako DFH2, plošče z enakimi lastnostmi in povečano trdnostjo površine - oznaka Diamant - pa z oznako DFH2IR.

Gradbeni elementi – klasifikacije požarnih razredov

Mavčne konstrukcije – pregradne stene, spuščeni stropi, stene jaškov in stenske obloge, suhi estrihi, obloge podstrešja, zaščitne obloge jeklenih konstrukcij in še vrsta posebnih rešitev za specialna področja pri gradnji objektov (protivlomne konstrukcije, zaščita za rentgen, konstrukcije varne pred izstrelki) so klasificirani v razrede požarne odpornosti, ki predstavljajo čas, v katerem brezhibno zagotavljajo svoje funkcije.

 

Knauf FireWin – novi požarnozaščitni izdelki iz Knaufa

V požaru šteje vsaka minuta. Zato pri požarni zaščiti objekta s povečanimi požarnimi zahtevami potrebujete zanesljivega partnerja. S ploščami Fireboard A1 smo že leta prisotni pri zagotavljanju povišanih zahtev požarne zaščite. Novost pa predstavljajo nekateri na novo razviti izdelki iz tega področja. Z njimi boste lahko povečali požarno varnost objektov in ljudi, ki v njih živijo in delajo.

 
 
 
Požarni premazi za jeklene konstrukcije

Knauf Firepaint Steel

Knauf Firepaint Steel je enokomponenten požarnozaščitni premaz brez topil za pasivno požarno zaščito jeklenih konstrukcij. Aplikacija je možna že v tovarni ali med samo gradnjo na gradbišču. Firepaint Steel je označen z znakom CE na osnovi Evropske tehnične ocene (ETA).  
Temeljni premazi
Za karbonske jeklene površine:

Knauf Firepaint Primer K1

Knauf Firepaint Primer K1 je hitrosušeči se temeljni premaz  proti rji oz. pokrivna plast s cinkovim fosfatom kot pigmentom za zaščito pred rjo. Knauf Firepaint Primer K1 se nanaša kot enoslojni ali dvoslojni temeljni premaz ali direktno nanešen pokrivni sloj na jeklenih konstrukcijah, kjer se zahteva hitro sušenje. Premaz je uporaben na številnih področjih lahke in težke industrije pri notranjih in zunanjih jeklenih konstrukcijah ter kot zaščitna plast pred rjo v okolju z lahko do srednjo atmosfersko korozijsko onesnaženostjo.  
Za pocinkane površine:

Knauf Firepaint Primer K2

Knauf Firepaint K2 je dvokomponentni lak iz epoxidnih smol. Strjen predstavlja dobro oprijemljivo lakasto površino z dobro odpornostjo proti odrgnjenju in udarcem. Vsebuje cinkov fosfat. Namenjen je grundiranju vroče cinkanih, aluminijastih in nerjavnih jeklenih površin v omejeno korozivnem okolju. Lahko se uporabi tudi na površinah, ki sčasoma ne postanejo hrapave.  
Pokrivni sloj

Knauf Firepaint Finish

Knauf Firepaint Finish je pokrivni lak na akrilno smolnati osnovi z nekloriranimi mehčalci za optimalni sijaj in barvno obstojnost. Odporen je proti slani vodi, kapljicam alifatskih ogljikovodikovter rastlinskim in živalskim oljem. Knauf Firepaint Finish se uporablja kot pokrivni lak v zunanjih in notranjih prostorih v omejeno do močno korozivnem okolju.  
Razredčilo

Knauf Firepaint Finish Thinner AL

ali

 

Knauf Firepaint Finish Thinner EP

Knauf laki so proizvedeni tako, da pri mešanju razredčilo običajno ni potrebno. V primerih, ko mora biti lak nanešen v zelo tankem sloju, ali če se je lak zaradi mrzlega vremena odebelil, se mu lahko dodajo Knaufova razredčila v skladu tehničnim listom, da se doseže predvidena konsistenca. Nasplošno velja pravilo, da se redčenje zoži na minimum. S tem postopkom se ne sme zmanjšati kvaliteta barvnega nanosa.